759581
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
172160
Matematyczne

Konwersja między systemami liczbowymi

Kalkulator umożliwia konwersję liczb pomiędzy systemami liczbowymi - dwójkowym(binarnym), trójkowym, czwórkowym, piątkowym, szóstkowym, siódemkowym, ósemkowym(oktalnym), dziewiątkowym, dziesiętnym(decymalnym), jedenastkowym, dwunastkowym, trzynastkowym, czternastkowym, piętnastkowym, szesnastkowym(heksadecymalnym). Wpisane znaki nie będące cyframi oraz literami A,B,C,D,E,F są ignorowane.
67968
Matematyczne

Kalkulator funkcji trygonometrycznych

Kalkulator na podstawie wprowadzonego kąta w stopniach lub radianach oblicza wartości podstawowych funkcji trygonometrycznych.
43528
Matematyczne

Konwerter liczb arabskie - rzymskie

Kalkulator dokonuje konwersji liczby arabskiej na rzymską lub odwrotnie rzymskiej na arabską. Maksymalną wartością, jaką kalkulator przetworzy prawidłowo jest liczba 3999.
25324
Matematyczne

Obwód elipsy

Kalkulator oblicza obwód elipsy dla podanych długości osi przez nią przechodzących.
23328
Matematyczne

Oblicz liczbę wyrazów i znaków w tekście

Kalkulator ma na celu zliczenie liczby wyrazów i znaków w tekście
19077
Matematyczne

Pole trójkąta za pomocą wzoru Herona

kalkulator oblicza pole trójkąta po podaniu długości trzech boków.
18963
Matematyczne

Pole i objętość kuli

Kalkulator na podstawie wprowadzonego promienia kuli oblicza jej powierzchnię oraz objętość.
17427
Matematyczne

Pole trapezu

Kalkulator oblicza pole trapezu.
17346
Matematyczne

Kalkulator procentowy

Kalkulator pozwala obliczyć procenty z podanych wartości liczbowych.
17268
Matematyczne

Kombinacje znaków i liczb

Kalkulator pozwala wyznaczyć istniejące kombinacje dla podanego przez użytkownika ciągu znaków.
16172
Matematyczne

Kalkulator statystyczny

Kalkulator pozwala wyznaczyć podstawowe parametry statystyczne takie jak odchylenie standardowe, średnią arytmetyczną, wariancję i medianę dla podanych wartości.
15689
Matematyczne

Schemat Bernoulliego

Kalkulator pozwala obliczyć prawdopodobieństwo uzyskania danej liczby sukcesów przy określonej liczbie prób i prawdopodobieństwie sukcesu.
13552
Matematyczne

Prosta przechodząca przez podane punkty

Kalkulator podaje równanie prostej przechodzącej przez podane przez użytkownika punkty w kartezjańskim układzie współrzędnych.
12901
Matematyczne

Pierwiastki równania kwadratowego

Kalkulator na podstawie wprowadzonych współczynników oblicza pierwiastki równania kwadratowego.