840911
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
186733
Matematyczne

Konwersja między systemami liczbowymi

Kalkulator umożliwia konwersję liczb pomiędzy systemami liczbowymi - dwójkowym(binarnym), trójkowym, czwórkowym, piątkowym, szóstkowym, siódemkowym, ósemkowym(oktalnym), dziewiątkowym, dziesiętnym(decymalnym), jedenastkowym, dwunastkowym, trzynastkowym, czternastkowym, piętnastkowym, szesnastkowym(heksadecymalnym). Wpisane znaki nie będące cyframi oraz literami A,B,C,D,E,F są ignorowane.
72436
Matematyczne

Kalkulator funkcji trygonometrycznych

Kalkulator na podstawie wprowadzonego kąta w stopniach lub radianach oblicza wartości podstawowych funkcji trygonometrycznych.
44618
Matematyczne

Konwerter liczb arabskie - rzymskie

Kalkulator dokonuje konwersji liczby arabskiej na rzymską lub odwrotnie rzymskiej na arabską. Maksymalną wartością, jaką kalkulator przetworzy prawidłowo jest liczba 3999.
28245
Matematyczne

Obwód elipsy

Kalkulator oblicza obwód elipsy dla podanych długości osi przez nią przechodzących.
25638
Matematyczne

Oblicz liczbę wyrazów i znaków w tekście

Kalkulator ma na celu zliczenie liczby wyrazów i znaków w tekście
20357
Matematyczne

Pole trójkąta za pomocą wzoru Herona

kalkulator oblicza pole trójkąta po podaniu długości trzech boków.
19709
Matematyczne

Pole i objętość kuli

Kalkulator na podstawie wprowadzonego promienia kuli oblicza jej powierzchnię oraz objętość.
19556
Matematyczne

Kalkulator procentowy

Kalkulator pozwala obliczyć procenty z podanych wartości liczbowych.
18898
Matematyczne

Kombinacje znaków i liczb

Kalkulator pozwala wyznaczyć istniejące kombinacje dla podanego przez użytkownika ciągu znaków.
18551
Matematyczne

Pole trapezu

Kalkulator oblicza pole trapezu.
18182
Matematyczne

Kalkulator statystyczny

Kalkulator pozwala wyznaczyć podstawowe parametry statystyczne takie jak odchylenie standardowe, średnią arytmetyczną, wariancję i medianę dla podanych wartości.
17039
Matematyczne

Schemat Bernoulliego

Kalkulator pozwala obliczyć prawdopodobieństwo uzyskania danej liczby sukcesów przy określonej liczbie prób i prawdopodobieństwie sukcesu.
15384
Matematyczne

Prosta przechodząca przez podane punkty

Kalkulator podaje równanie prostej przechodzącej przez podane przez użytkownika punkty w kartezjańskim układzie współrzędnych.
13681
Matematyczne

Pierwiastki równania kwadratowego

Kalkulator na podstawie wprowadzonych współczynników oblicza pierwiastki równania kwadratowego.